Бурятские народные песни

  • М.Бадмаев (исполняет песни «Ашата эжы», «Баян Кудара»);
  • Ж.Галсанов (исполняет песни «Дуулая нухэд, хатарая нухэд», «Ехор»);
  • Б.Дашиева (исполняет песню «Ононой эрье дээгур»);
  • Ц.Хоборков (исполняет песню «Амар мэндыэ хургэнэмди»);
  • Ч.Г.Шанюшкина (сопрано) (исполняет песню «Хараасгай»).