народный танец

Ш.Ахиджак (исполняет песню «Къоджэбэрдыкъо Мыхьамэт игъыбз»). М.Шагуджев (гармоника) исполняет мелодии «Нэшъукъое зэфакIу», «ШIонкъо зэфакIу». Х.Мухамеджанов (гармоника) и Т.Чесебиев (пхачич) исполняют мелодии танцев «Си Пакъ – уджы хъурай», «Чэбэхъан». З.Псеунок (гармоника) и Т.Чесебиев (пхачич) исполняют мелодии танцев «Абдзэхэ зэгъэлъат», «КIасэм иорэд зэфакIу», «Къэбертэе зэфакIу». А.Темизок (гармоника) и Т.Чесебиев (пхачич) исполняют мелодии танцев «Дудак», «Зафак», «Хьагъэуджым иорэд-зэфакIу», «ХьапакI».
Татские народные песни и мелодии исполняют: В.Алхасова (поет песни «ГIуьлом Хилос бирэи», «Духтар», «Мэиэни эри Герой Советского Союза Исай Илизарова», «Мэиэни эри сэр сульфрэ», «Ненуй эри иэиль э зугъун тати». Хац.Алхасов (гармоника) и Хан.Алхасов (бубен) исполняют мелодии народных танцев «Гъалумгъач», «Дуьруьстэ иэспгьоймэ». А.Кулов (гармоника) и Х.Динаев (доул) исполняют мелодию народного танца «Сольная лезгинка» Т.Ашуров (зурна) и А.Исаков (доол) исполняют народные мелодии «Свадебная...
А.Алиев (исполняет песни «Ай гыз», «Гёзэл сэнэ мэлум олсун», «Мухалиф тэснифи», «Сегях тэснифи», «Тел ойнасын», «Шуштэр тэснифи»); М.Бабаев (исполняет песни «Алвара, алвара», «Инанмарам», «Керунурсэн», «Муэллимим»); М.Гаджиев (исполняет песни «Гермэдим», «Гюль эндам», «Сонолар кими»); И.Гасанов (исполняет песни «Ад Олмаз», «Бу ерлэр» «Гёзлэр», «Горхмурам», «Дейшмэ», «Диваны», «Салам алмаз», «Шур тэснифи»);
Подписка на народный танец